понеділок, 7 вересня 2020 р.

Що є цікавого на цьому сайті?

Доброго дня! Вітаю вас  в гостях на моєму сайті!

Якщо ви працюєте вчителем інформатики і прагнете цікаво проводити уроки, то цей сайт саме для вас. 

понеділок, 23 січня 2017 р.

Урок 18. Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення
Цілі:
ü навчальна: сформувати поняття про текстовий документ, текстовий процесор; формувати вміння і навички роботи в  середовищі текстового процесора;
ü розвивальна: удосконалювати навички роботи з клавіатурою;
ü виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, інтерес до предмета.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники.
Хід уроку
І. Організаційний етап
Вступна бесіда за темою «Поняття операційної системи»
— Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Текстовий процесор», яка розрахована на вісім уроків.
Під час вивчення цієї теми ви маєте виконати дві практичні роботи, наприкінці теми ми проведемо підсумково-узагальнювальний урок.
Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі в курсі інформатики та в різних видах діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
— Вивчаючи інформатику в 5 класі, ви вже ознайомилися з роботою деяких комп’ютерних програм. Ви вже працювали в графічному редакторі Paint та редакторі презентацій Microsoft Office. Ви навчилися створювати й опрацьовувати графічні зображення, створювати комп’ютерні презентації.
— Які ще є види документів? (З відповідей учнів виділити «текстові».)
— Що потрібно, щоб швидко і грамотно створити текстовий документ?
— Про це ми дізнаємося на цьому уроці. Ви ознайомитесь ще
з однією з найважливіших програм — текстовим процесором.
ІІІ. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку
ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Пояснення вчителя (як варіант — робота учнів з презентаціями)
   Людина у своїй роботі дуже часто працює з текстом — пише листи, статті до газети, твори, повідомлення тощо, тобто створює текстові документи.
Основним об’єктом текстових документів є текст, який склада­ється із символів, слів, речень, абзаців, сторінок тощо.
У текстовий документ також можна вставити інші об’єкти — таблиці, діаграми, рисунки, схеми тощо.
Для створення та опрацювання текстових документів викорис­товують спеціальні програми — текстові процесори, наприклад Word (пакет Microsoft Office), LibreOffice Writer (LibreOffice), OpenWriter (OpenOffice.org) та інші.
Працювати з текстовими документами можна ще в текстових редакторах. Текстовий редактор — це теж програма для створення та опрацювання текстових документів. Різниця між редакторами та процесорами умовна. Процесори зазвичай мають більше засобів для створення складних за оформленням текстів.
В операційній системі Windows є два текстові редактори — WordPad, Блокнот. Місцезнаходження цих програм: Пуск ^ Усі про­грами ^ Стандартні.
Принципи роботи в текстових редакторах аналогічні до прин­ципів роботи в Microsoft Word, з яким ми ознайомимося більш де­тально.
У нашій країні серед текстових процесорів найбільш пошире­ний Microsoft Word (версії 2003, 2007, 2010), що є складовою час­тиною програмного пакета Microsoft Office.
У середовищі текстового процесора над текстовим документом та його об’єктами можна виконувати такі операції:
·        введення тексту — введення тексту з використанням клавіа­тури;
·        редагування тексту — виправлення помилок, видалення, пере­міщення, копіювання, вставка символів, слів, абзаців, рядків та інше;
·        форматування тексту — встановлення кольорів для тексту, ви­рівнювання абзаців, зміна орієнтації аркуша тощо;
·        вставляння об'єктів — додавання до документа рисунків, фор­мул, діаграм, схем тощо;
·        друкування документа — на папері;
·        робота з файлами — створення, збереження, відкриття текстового документа та інше.

Текстовий процесор — це одна з найважливіших комп’ютерних програм, яку має опанувати кожна освічена людина.
Однак для того, щоб працювати з текстом, вам потрібно опану­вати основні навички роботи на комп’ютері та знати клавіатуру. З клавіатурою ви ознайомилися в 5 класі. Пригадаймо основні на­вички.
V. Усвідомлення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу
— Пригадаймо основні типи клавіш клавіатури.
Робота зі стендом «клавіатура»
Клавіатура. Призначення клавіш.
·        Службові клавіші
·        Цифрова клавіатура
·        Функціональні клавіші
·        Алфавітно-цифрова клавіа­тура
·        Клавіші навігації
Робота з пам'яткою «Поради для безпечного використання клавіатури» (повторення вивченого в 5 класі матеріалу)
Поради для безпечного використання клавіатури
·        Розташуйте клавіатуру на рівні ліктя. Ваші передпліччя мають роз­слаблено опускатися по боках.
·        Розташуйте клавіатуру по центру перед собою. Можна вважати цен­тральною точкою клавішу «пропуск».
·        Під час введення тексту ваші руки та зап’ястки мають не опускатись на клавіатуру, щоб далеко розташовані клавіші можна було дістава­ти рухом усієї руки, а не витягуванням пальців.
·        Не кладіть долоні або зап’ястки на будь-яку поверхню під час введен­ня тексту.
·        Під час введення тексту натискайте на клавіші легко, ваші зап’ястки мають бути прямі.
·        Не допускайте різких ударів, не стукайте по клавішах.
·        Коли ви не вводите текст, розслабте руки.
·        Робіть перерви в роботі за комп’ютером
Робота з клавіатурним тренажером
У більшості програм ОС Windows, зокрема в пакеті Microsoft Office, правила роботи однакові. Наприклад, створення, відкрит­тя, збереження та друкування документа в програмі MS Word здій­снюється аналогічно до операцій у MS PowerPoint.
Інтерфейс програми MS Word настроюваний, користувач має можливість його змінювати.
Розглянемо вікно програми:
У середовищі текстового процесор а можна вводити і змінювати текст із клавіатури та додавати інші об'єкти до текстового доку­мента, переглядати документ, вносити зміни до об'єктів і значень їх властивостей, зберігати документ на комп'ютері.
У текстових документах працюють з такими об'єктами:
Назва
об’єкта
Тлумачення
Перелік властивостей
Символ
Літера, цифра, знак пунктуа­ції тощо
Шрифт, розмір, колір, накреслення
Слово
Набір символів, уміщених між двома пропусками
Шрифт, розмір, колір, накрес­лення символів
Речення
Одне чи кілька логічно пов'язаних слів, що закінчу­ються крапкою або знаками оклику чи питання
Шрифт, розмір, колір, накрес­лення символів
Абзац
Довільна послідовність сим­волів, що закінчується натисненням клавіш і Enter
Вирівнювання, відступи, міжряд­ковий інтервал, інтервал після абзацу, інтервал перед абзацом
Сторінка
Складова текстового до­кумента, крім тексту, може містити й інші об'єкти
Розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок
Графічний об'єкт
0б'єкт текстового документа: рисунок, схема, діаграма
Розмір, місце розташування, обрамлення
Список 3 властивостей об'єкта і вказівок для виконан­ня дій з ним можна переглянути в його контекстному меню.
У текстових  для виділення окремих складових тексту використовують мишу або комбінації клавіш.
Слово
Двічі клацнути мишею в межах слова
Речення
Клацнути мишею в межах будь-якого слова при натисненій кпавіші Ctrl

Один абзац
Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

Увесь документ
Одночасно натиснути клавіші Ctrl \ A

VІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях
Робота за комп’ютером

VІI. Домашнє завдання
Підручник ст. 118-126
VІIІ. Підсумки уроку
Рефлексія
— Чи задоволені ви своєю роботою?
— З яким настроєм ви працювали на уроці?
— Що вам запам’яталось на уроці?
— Де вам стануть у пригоді набуті знання?

ІX. Оцінювання роботи учнів

вівторок, 17 січня 2017 р.

Урок №17 Лінійні алгоритми


КОМПЛЕКТАЦІЯ:


неділя, 11 грудня 2016 р.

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, спина пряма, очі відкриті, погляд — прямо, відвернувшись від комп'ютера.


Вправа 1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямі.
Вправа 2. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».
Вправа 3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.
Вправа 4. Швидко кліпати очима протягом 15 с.
Вправа 5. Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок «п'ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.
Вправа 6. Спокійно посидіти із закритими очима, розслабившись протягом 5 с.
Вправа 7. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору, опустити вниз. Повернути очi в правий бiк, потiм в лiвий. Повторити 6-8 разiв. Вправа удосконалює складнi руки очей.
Вправа 8. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору. Зробити ними рухи по колу за годинниковою стрiлкою, проти годинникової стрiлки. Повторити 3-6 разiв. Вправа сприяє розвитку складних рухiв очей i пiдвищує стiйкiсть вестибулярних реакцiй.
Вправа 9. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору, опустити вниз. Повернути очi вправо, потiм влiво. Повторити 6-8 разiв. Вправа розвиває здатнiсть очних м’язiв до статичної напруги.
Вправа 10. Пiдняти очi догори, виконати ними рухи по колу за годинниковою стрiлкою, потiм зробити ними рухи по колу проти годинникової стрiлки. Повторити 5-6 разiв.
Вправа 11. Подивитись прямо перед собою на класну дошку 2-3 сек, перевести погляд на кiнчик носа на 3-5 сек. Повторити 6-8 разiв.
Вправа 12. Відкинутись на бильце стiльця. Вдихнути. Нахилившись уперед до кришки парти, видихнути. Повторити 5-6 разiв.
Вправа 13. Вiдкинутись на бильце стiльця, прикрити повiки, мiцно заплющити очi, вiдкрити повiки. Повторити 5-6 разiв.
Вправа 14. Руки на пояс. Повернути голову вправо, подивитись на лiкоть правої руки, повернути голову влiво, подивитись на лiкоть лiвої руки, повернутись у вихiдне положення. Повторити 5-6 разiв.
Вправа 15. Закрити повiки. Протягом 30 сек проводити їх масаж кiнчиками вказiвних пальців.

Вправа16. Руки витягти уперед, подивитись на кiнчики пальцiв, пiдняти руки вгору (вдихнути), стежити очима за руками, не пiднiмаючи голови, руки опустити (видих). Повторити 4-5 разiв.